دنیل بن سعید

دنیل بن سعید

دانیل بن سعید فیلسوف و از رهبران جنبش تروتسکیستی در فرانسه بود. او در حین تحصیل در دانشگاه پاریس ایکس: نانتر به یکی از چهره های برجسته شورش دانشجویی 1968 تبدیل شد.

کتاب های دنیل بن سعید

سلب مالکیت شدگان