سیلوانا کاندمی

سیلوانا کاندمی

سیلوانا کاندمی، دیرینه‌انتروپولوژیست، مدیر تحقیقات CNRS، بزرگترین سازمان تحقیقات علمی عمومی فرانسه، در دانشگاه اکس مارسی است. او قبلاً کتاب برنده جوایز نئاندرتال، برادر من را نوشته بود. تاریخچه جیبی تکامل انسان.

کتاب های سیلوانا کاندمی

دیباچه ای بر فرگشت انسان