چارلز ای می

چارلز ای می

چارلز ای می(1941 ) یک محقق ادبی است که متخصص در مطالعه داستان کوتاه است. کتاب های منتشر شده او عبارتند از: تئوری های داستان های کوتاه، داستان کوتاه مدرن اروپایی، ادگار آلن پو: مطالعه ای درباره داستان کوتاه، جهان های بسیاری از داستان و نظریه های داستان کوتاه جدید.

کتاب های چارلز ای می

داستان کوتاه : حقیقت هنر