رحیم سلیمانی راد

رحیم سلیمانی راد

مهندس رحیم سلیمانی راد مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران و مولف می باشد.

کتاب های رحیم سلیمانی راد