سارا جین بلیکمور

سارا جین بلیکمور

سارا جین بلیکمور FBA FRSB استاد روانشناسی و علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کمبریج و یکی از مدیران برنامه دکتری Wellcome Trust در علوم اعصاب در دانشگاه کالج لندن می باشد.

کتاب های سارا جین بلیکمور

ابداع خود