حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی (متولد ۱۳۳۲، تهران) پژوهش گر حوزه جامعه شناسی و مترجم ایرانی است.پژوهش های او عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است.

کتاب های حسن قاضی مرادی

نقد فلسفه ی حق هگل


درآمدی بر تفکر انتقادی


مارکس و دموکراسی


گذارها به دموکراسی


در فضیلت مدنیت


ملکم خان


استبداد در ایران


در ستایش شرم


رساله ی دکترای فلسفه


تاملات ابزاری


کار و فراغت ایرانیان


شوق گفت و گو


پویایی نقد


ملکم خان


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد