حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی (متولد ۱۳۳۲، تهران) پژوهش گر حوزه جامعه شناسی و مترجم ایرانی است.پژوهش های او عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است.

کتاب های حسن قاضی مرادی

درآمدی بر تفکر انتقادی


استبداد در ایران


گذارها به دموکراسی


شوق گفت و گو


تاملات ابزاری


کار و فراغت ایرانیان


ملکم خان


پویایی نقد


در ستایش شرم


تاملی بر عقب ماندگی ما


در فضیلت مدنیت