حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی (متولد ۱۳۳۲، تهران) پژوهش گر حوزه جامعه شناسی و مترجم ایرانی است.پژوهش های او عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است.

کتاب های حسن قاضی مرادی

گذارها به دموکراسی


شوق گفت و گو


درآمدی بر تفکر انتقادی


تاملات ابزاری


کار و فراغت ایرانیان


ملکم خان


پویایی نقد


استبداد در ایران


در ستایش شرم


در فضیلت مدنیت