حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی

حسن قاضی مرادی (متولد ۱۳۳۲، تهران) پژوهش گر حوزه جامعه شناسی و مترجم ایرانی است.پژوهش های او عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی مردم ایران و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است.

کتاب های حسن قاضی مرادی

رساله ی دکترای فلسفه


تاملی بر عقب ماندگی ما


درآمدی بر تفکر انتقادی


استبداد در ایران


در ستایش شرم


تاملات ابزاری


نقد فلسفه ی حق هگل


شوق گفت و گو


در فضیلت مدنیت


مارکس و دموکراسی


در فضیلت مدنیت


ملکم خان


کار و فراغت ایرانیان


پویایی نقد


ملکم خان


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد