محمدفرزان صباحی

محمدفرزان صباحی

دکتر محمدفرزان صباحی متولد 1355 عضو هیات علمی دانشگاه صتعنی اصفهان است . او دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق الکترونیک- دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات- دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مهندسی برق مخابرات- دانشگاه صنعتی اصفهان است.

 

 

کتاب های محمدفرزان صباحی