مهین صدفی

مهین صدفی

مهین صدفی  متولد 1339 نویسنده و محقق تئاتر است و از سال ۵۸ یعنی نزدیک به چهار دهه، درزمینه نشر و نویسندگی فعالیت داشته است.

کتاب های مهین صدفی