لیندا گملین

لیندا گملین

لیندا گاملین  متولد 14 می 1951 ،  به عنوان یک بیوشیمی دان آموزش دیده بود و قبل از اینکه روزنامه نگار شود چندین سال در تحقیق کار کرد. او در نوشتن در مورد سیستم ایمنی بدن و سایر موارد بهداشتی تخصص دارد.

کتاب های لیندا گملین

تاریخچه نظریه تکامل