سیدمسعود منوری

سیدمسعود منوری

سیدمسعود منوری( ۱۳۳۳) دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی می باشد

کتاب های سیدمسعود منوری

تالاب های گیلان