آن نیومارک

آن نیومارک

آن نیومارک به عنوان متصدی، نویسنده و محقق در موزه علوم لندن کار می کرد. او به عنوان دستیار پژوهشی در دهه 1970 به بازسازی گالری های شیمی کمک کرد، در دهه 1980 سرپرست ارشد شاخه شیمی تجربی شد و در دهه 1990 به عنوان رئیس اسناد ارتقا یافت.

کتاب های آن نیومارک

دانستنی های علم شیمی