محمدمهدی مطیعی

محمدمهدی مطیعی

محمدمهدی مطیعی ، متولد 1354 ، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک - رشته نجوم و اخترفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد است.

کتاب های محمدمهدی مطیعی

رویت هلال