ابوطالب صفدری شربیانی

ابوطالب صفدری شربیانی

ابوطالب صفدری شربیانی در سال ١٣٨۵ در رشتۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز پذیرفته شد. روحیاتِ متمایل به علوم انسانی او را به سمت مطالعات جدیِ دینی و نیز فعالیت‌های ادبی در حوزۀ شعر سوق داد. عمیق‌تر شدن پرسش‌ها سبب شد ایشان پس از گذراندن دوران خدمت، تصمیم به ادامۀ تحصیل در رشتۀ فلسفه علم بگیرد و در سال ١٣٩٣ در مقطع کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد.
ابوطالب صفدری در سال ١٣٩۵ وارد مقطع دکترای فلسفه علم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف شد. در همین دوران مطالعات خود را در حوزۀ فلسفۀ ادراک متمرکز کرد. اما مطالعات ایشان امروز بیشتر بر «رویکرد بدن‌مندانه به ادراک» متمرکز است. رویکردی (یا به یک معنا رویکردها) که مستقیماً تحت تاثیر جریان پدیدارشناسی، توسط فیلسوفانی همچون هوسرل، هایدگر و به ویژه مرلوپونتی در فلسفه به وجود آمده‌است.
مطالعات اخلاقی ایشان بیشتر متمرکز بر اخلاق هوش مصنوعی و اخلاق فناوری است.

کتاب های ابوطالب صفدری شربیانی