علی اکبر خادم

علی اکبر خادم

علی اکبر خادم متولد سال 1335، دارای مدرک دکتری علوم دامی از دانشگاه مسی، مولف و مترجم می باشد.

کتاب های علی اکبر خادم

نشخوار کنندگان و پویایی شکمبه