عباس سهراب زاده

عباس سهراب زاده

عباس سهراب زاده نویسنده ایرانی متولد سال 1356 می باشد.

کتاب های عباس سهراب زاده

تصویر، صدا، سیاست