پیتر دالگرن

پیتر دالگرن

پیتر دالگرن (Peter Dahlgren) (متولد 10 فوریه 1946) استاد برجسته گروه ارتباطات و رسانه دانشگاه لوند سوئد است. تمرکز کار وی از رسانه ها و دموکراسی، از افق نظریه اجتماعی و فرهنگی مدرن متاخر است.

کتاب های پیتر دالگرن

تلویزیون و گستره عمومی