حسینقلی حسینی‏ نژاد

حسینقلی حسینی‏ نژاد

حسینقلی حسینی‏ نژاد متولد سال 1302، مستشار سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف بوده است.

کتاب های حسینقلی حسینی‏ نژاد

ادله اثبات دعوی