مرتضی نقی پور

مرتضی نقی پور

مرتضی نقی‌ پورمتولد 1337 ، عضو هیئت علمی  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دارای مدرک دكتري تخصصي مهندسي عمران 1375 انگلستان است.

 


کتاب های مرتضی نقی پور