تور آندلند

تور آندلند

Undeland رئیس کنفرانس اروپایی در زمینه الکترونیک قدرت و برنامه های کاربردی، 1997، تروندهایم بود، به عنوان رئیس انجمن الکترونیک قدرت و درایو اروپا خدمت کرده است، و عضو آکادمی علوم فن آوری نروژ است.

کتاب های تور آندلند

الکترونیک قدرت