ویلیام پی روبینز

ویلیام پی روبینز

ویلیام پی رابینز استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه مینه سوتا است. او قبل از پیوستن به دانشگاه مینه سوتا، مهندس محقق در شرکت بوئینگ بود.

کتاب های ویلیام پی روبینز

الکترونیک قدرت