جعفر سلطانی

جعفر سلطانی

جعفر سلطانی هیات علمی، قدرت دانشکده برق و کامپیوتر, دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

کتاب های جعفر سلطانی

الکترونیک قدرت