آنتونی پین

آنتونی پین

آنتونی پین استاد سیاست در دانشگاه شفیلد است. او از سال 1995 تا 2005 سردبیر مجله New Political Economy بود و همچنان یکی از سردبیران آن است.

کتاب های آنتونی پین