جوئل بینین

جوئل بینین

جوئل بینین (متولد 1948) دونالد جی مک لاکلان، استاد تاریخ و استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه استنفورد است. او از سال 2006 تا 2008 به عنوان مدیر مطالعات خاورمیانه و استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی در قاهره خدمت کرد.

کتاب های جوئل بینین