فردین شاپوری

فردین شاپوری

فردین شاپوری ، متولد 1352 ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است . او دارای مدرک ليسانس نرم افزاركامپيوتر دانشگاه آزاداسلامي کاشان سال ، 1375،  فوق ليسانس نرم افزاركامپيوتر دانشگاه صنعتي امير كبير سال 1377 و دکتري نرم افزاركامپيوتر دانشگاه صنعتي امير كبير است.

 


کتاب های فردین شاپوری

نظریه زبان ها و ماشین ها