لویی کامزسیک

لویی کامزسیک

دکتر لویی کامزسیک به مدت 42 سال به عنوان یک ریاضیدان مهندسی در صنعت کار کرد و در طی آن سالها نیز به عنوان استاد مدعو در کالج ها و دانشگاه های کالیفرنیای جنوبی تدریس کرد. از زمان بازنشستگی او در بخش ریاضیات دانشگاه کالیفرنیا در ایروین تدریس می کند.

کتاب های لویی کامزسیک