محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی متولد سال 1339 دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه نیوساوت ولز سیدنی، دانشیار گروه مهندسی ماشین های ریلی دانشگاه علم و صنعت است.

کتاب های محمدعلی رضوانی

دینامیک وسیله نقلیه روی پل