ابولحسن خلج منفرد

ابولحسن خلج منفرد

ابولحسن خلج منفرد (متولد: ۱۳۴۲)رایزن فرهنگی سابق ایران در ترکیه بوده است.

کتاب های ابولحسن خلج منفرد

اقتدار طولانی یک حزب