اسکات ابرهارت

اسکات ابرهارت

اسکات ابرهارت دانشیار دپارتمان هوانوردی و فضانوردی در دانشگاه واشنگتن است. او همچنین مدیر تونل باد کرستن و یک خلبان خصوصی است.

کتاب های اسکات ابرهارت

پرواز