ساره زیرک

ساره زیرک

ساره زیرک(۱۳۵۰‏‏‏) استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.

کتاب های ساره زیرک

اتصال روایی و بیناروایت