محمدسعید سیف

محمدسعید سیف

محمد سعید سیف متولد سال 1345، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های محمدسعید سیف

پیشبرنده های دریایی