آنیل کی چوپرا

آنیل کی چوپرا

آنیل کی. چوپرا استاد ممتاز مهندسی سازه در گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است. او از سال 1969 تا 2016 در دانشکده برکلی خدمت کرد.

کتاب های آنیل کی چوپرا

دینامیک سازه ها