وحید ریاحی

وحید ریاحی

وحید ریاحی (۱۳۵۲)استادیار گروه جغرافیا ، دانشگاه تربیت معلم می باشد.

کتاب های وحید ریاحی

مبانی علم جغرافیا