حسن رنگریز

حسن رنگریز

حسن رنگریز؛ دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های حسن رنگریز