مرتضی میرهاشمی

مرتضی میرهاشمی

سیدمرتضی میرهاشمی متولد سال 1337، دارای دکتری از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی ،1376، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرّس در رشته زبان و ادبیات فارسی ، 1365، و کارشناسی از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی ، 1361 می باشد. وی در زمینه های ادبیات منظوم غنایی، ادبیات منظوم عرفانی، متون نثر کلاسیک، و تاریخ ادبیات فارسی تحقیقاتی انجام داده است. وی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های مرتضی میرهاشمی