جورج ایوانویچ گورجیف

جورج ایوانویچ گورجیف

گورجیف در دوران زندگی خود بارها برای آموزش کار، کلاسهایی در سراسر بنیاد نهاد و بست. می گفت که آموزه ای را که از تجربه ها و سفرهای آغازین خود به باختر برده بیانگر حقیقتی است که در دین های باستانی و آموزه های خرد و فرزانگی یافته که به آگاهی از خود در زندگی روزمره مردمان و جایگاه مردمیت در عالم مربوط می شود

کتاب های جورج ایوانویچ گورجیف

نوید فرا رسیدن نیکی و خوبی


قصه های بلزباب برای نوه اش


تمرینات


ملاقات با مردمان برجسته


دیدگاه هایی از زندگی واقعی


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد