کارینه خودیکیان

کارینه خودیکیان

کارینه خودیکیان یک نمایشنامه نویس، فیلمنامه‌نویس، نویسنده داستان و روزنامه نگار تحسین شده است. وی بیش از 12 سال سردبیر بخش داستان و شعر در مجله Garun بود و از سال 2011 سردبیر دبیرخانه Grankat Tert بود.

کتاب های کارینه خودیکیان