اروینگ م کلاتس

اروینگ م کلاتس

کلوتز (2005-1916) بیوشیمی دان و نویسنده کتاب‌های متعددی از جمله «انرژی‌های گیرنده لیگاند: راهنمای افراد سرگشته» و نویسنده مشترک کتاب «ترمودینامیک شیمیایی: نظریه و روش‌های اساسی» با رابرت ام. روزنبرگ بود. او همچنین در مورد موضوعات مورد علاقه علمی بیشتر نوشت.

کتاب های اروینگ م کلاتس

ترمودینامیک در شیمی