جیمز اس مونرو

جیمز اس مونرو

جیمز اس. مونرو پروفسور ممتاز زمین شناسی در دانشگاه مرکزی میشیگان است، جایی که او زمین شناسی فیزیکی، زمین شناسی تاریخی، زندگی ماقبل تاریخ، و چینه شناسی و رسوب شناسی را از سال 1975 تدریس می کرد و به عنوان رئیس بخش زمین شناسی خدمت می کرد. او دکترای خود را دریافت کرد. از دانشگاه مونتانا او چندین کتاب درسی را با رید ویکاندر تالیف کرده است و به زمین‌شناسی سنوزوئیک و آموزش زمین‌شناسی علاقه‌مند است. مونرو اکنون در چیکو، کالیفرنیا زندگی می کند، جایی که با تدریس دوره های آموزشی به گروه بزرگی از بازنشستگان، همچنان در زمین شناسی فعال است.

کتاب های جیمز اس مونرو

مبانی زمین شناسی