مراد کاویانی راد

مراد کاویانی راد

مراد کاویانی ، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های مراد کاویانی راد

هیدروپلیتیک


اکولوژی سیاسی


جغرافیای انتخابات