افسانه شهبازی

افسانه شهبازی

افسانه شهبازی ، متولد 1357 ، دانشیار محیط زیست گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی است.

 

کتاب های افسانه شهبازی