ابراهیم استارمی

ابراهیم استارمی

  دکتر ابراهیم استارمی ، متولد 1342 ، استادیار و  معاون حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی است . او مدرک دکتری زبان و ادبیات آلمانی دارد.

کتاب های ابراهیم استارمی