رابرت تیلور

رابرت تیلور

دکتر رابرت بی تیلور، استاد بازنشسته در دانشگاه علوم و بهداشت اورگان در پورتلند، اورگان، و همچنین استاد پزشکی خانواده و جامعه در دانشکده پزشکی ویرجینیای شرقی است. دکتر تیلور ویراستار خانواده پزشکی: اصول و عمل (6 ویرایش) و نویسنده تعدادی کتاب در زمینه موضوعات پزشکی، از جمله داستان های کت سفید، حکمت و پزشکی پزشکی، اصول و کاربردهای تشخیصی، و بر شانه های غول های پزشکی است. ..

کتاب های رابرت تیلور

مصاحبه با رسانه ها