آلوین ایوانز

آلوین ایوانز

الوین ایوانز معاون معاون منابع انسانی دانشگاه ایالتی کنت است.

کتاب های آلوین ایوانز

منابع انسانی در آموزش عالی