محمدرضا عنانی سراب

محمدرضا عنانی سراب

دکتر محمدرضا عنانی سراب متولد 1337 ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی1359 و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی 1370 است.


کتاب های محمدرضا عنانی سراب