شهرام خسروی

شهرام خسروی

شهرام خسروی متولد سال ۱۳۴۴ در تهران دارای مدرک دكترای فيزيک - گرانش و کيهانشناسی، دانشیار دانشکده فيزيك دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های شهرام خسروی

نسبیت خاص