هالیس گونل

هالیس گونل

هالیس گونل ، دارای مدرک 1977 - 1982 کارشناسی دانشگاه فنی خاورمیانه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، ترکیه ، 1982 - 1984 فوق لیسانس
دانشگاه فنی خاورمیانه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، ترکیه و 1985 - 1995 دکتری دانشگاه فنی خاورمیانه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، ترکیه است.


کتاب های هالیس گونل