سید علی اکبر سجادی

سید علی اکبر سجادی

دکتر سید علی اکبر سجادی دارای مدرک دکترای شیمی معدنی از دانشگاه بازل سوییس، استاد دانشکده آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های سید علی اکبر سجادی

اسیدهای آمینه