ژو بای

ژو بای

ژو بای نویسنده و تصویرگر کتاب از پنجره من است. او یک هنرمند و تحلیلگر تاثیرات اجتماعی است.

کتاب های ژو بای

از پنجره ی اتاقم