وحید حدادی اصل

وحید حدادی اصل

دكتر وحيد حدادي اصل در سال 1344 در تهران بدنيا آمد. تحصيلات دانشگاهي اش را در رشته كارشناسي مهندسي شيمي -پليمر در دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز كرد وي پس از اخذ مدرك فوق به استراليا عزيمت كرد و در دانشگاه نيو سات ولز استراليا به تحصيل در رشته مهندسي شيمي -پليمر پرداخت و تا مقطع فوق دكتري اين رشته پيش رفت. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد. گروه : فني و مهندسي رشته : مهندسي پليمر تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر وحيد حدادي اصل تحصيلات دانشگاهي اش را در رشته كارشناسي مهندسي شيمي -پليمر در دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز كرد وي پس از اخذ مدرك فوق به استراليا عزيمت كرد و در دانشگاه نيو سات ولز استراليا به تحصيل در رشته مهندسي شيمي -پليمر پرداخت و به ترتيب مدارك كارشناسي ارشد ،دكتري و فوق دكتري رشته مذبور را از دانشگاه نيوسات ولز استراليا اخذ نمود. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : تجربيات كاري رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي رئيس گروه پژوهش‌هاي پليمري شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي رئيس هيئت مديره شركت گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي عضو هيئت امناء پژوهشگاه صنعت نفت دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير رئيس دانشكده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي اميركبير رئيس واحد دانشگاهي ماهشهر دانشگاه صنعتي اميركبير عضو انجمن مهندسي شيمي عضو انجمن مهندسي پليمر عضو انجمن مهندسي نفت عضو كنسول جهاني نفت(كميته ايراني) عضو انجمن فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير عضو كنسول بخش پليمر دانشگاه اميركبير عضو هيئت داوران جشنواره خوارزمي رئيس شعبه ماهشهر دانشگاه صنعتي اميركبير رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير نماينده دانشگاه اميركبير در مدريت پژوهش صنعتي وزارت صنايع مشاور پژوهشي در امور همكاري صنعتي دانشگاه اميركبير فعاليتهاي آموزشي : دكتر وحيد حدادي اصل عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد. عنوان دروس ارائه شده توسط ايشان به قرار زير است: مهندسي پليمريزاسيون ،طراحي راكتور پليمر،پردازش پليمريزاسيون ،مهندسي واكنش پليمريزاسيون ،مهندسي و شيمي نانو پليمريزاسيون،مديريت صنعتي ،مهندسي اندازه گيري جوائز و نشانها : كاركنان شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در بهمن ماه سال 1387 از دكتر وحيد حدادي اصل مدير عامل پيشين خود تقدير كردند. 

کتاب های وحید حدادی اصل

تکنولوژی پلیمرها