میلاد مهری سوخته کوهی

میلاد مهری سوخته کوهی

میلاد مهری سوخته کوهی ، متولد 1366، استادیار مهندسی برق-الکترونیک گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا است.

کتاب های میلاد مهری سوخته کوهی

سازگارسازی الکترومغناطیسی